Zásady ochrany osobních údajů a zpracování cookies

1. Správce údajů
2. Zásady ochrany a zpracování cookies
3. Zpracovávané údaje
4. Důvody a účely zpracování
5. Změny a odstranění osobních údajů a dalších údajů
6. Zabezpeční osobních údajů a dalších údajů
7. Poskytování osobních údajů a dalších údajů třetím osobám
8. Doba uchovávání osobních údajů a dalších údajů
9. Používání Cookies
10. Závěrečná ustanovení

1. Správce údajů
1.1. Správcem údajů je společnost ILUMIX light s.r.o., IČO: 29115728, se sídlem Holečkova 368/4, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25969 (dále jen „ILUMIX“).
1.2. Kontaktní údaje ILUMIX jako správce jsou:
(a) adresa: Holečkova 368/4, Karlovy Vary, 36017,
(b) e-mail: info@ilumix.cz,
(c) telefonní číslo: 773335535.
1.3. ILUMIX nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zásady ochrany a zpracování cookies
2.1. ILUMIX shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté svými odběrateli (spotřebiteli i podnikateli).
2.2. ILUMIX uchovává a zpracovává osobní údaje a další údaje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
2.3. ILUMIX dále jakožto provozovatel webové stránky www.360design.cz (dále jen „Webová stránka“) užívá na Webové stránce soubory cookies a systémová data.
2.4. ILUMIX působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
2.5. Tyto zásady informují odběratele o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů a dalších údajů ze strany ILUMIX, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů a dalších údajů ze strany ILUMIX.

3. Zpracovávané údaje
3.1. Osobními údaji odběratelů se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
3.2. ILUMIX získává osobní údaje odběratelů v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb ILUMIX (vyřizování reklamací, dotazů, zřízení a vedení zákaznického účtu). Jedná se o tyto osobní údaje:
(a) jméno a příjmení,
(b) adresa pobytu či doručovací adresa,
(c) e-mailová adresa,
(d) telefonní číslo,
(e) Údaje o společnosti
3.3. ILUMIX získává další údaje odběratelů v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb ILUMIX (vyřizování reklamací, dotazů, zřízení a vedení zákaznického účtu). Jedná se o tyto další údaje:
(a) IP adresa,
(b) údaje o prohlížeči a zařízení,
(c) soubory cookies,
(d) geografické údaje.
3.4. Osobní údaje a další údaje odběratelů ILUMIX jako správce zpracovává pouze v souladu účely uvedenými v těchto zásadách, a to v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění takto stanovených účelů.

4. Důvody a účely zpracování
4.1. ILUMIX shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další údaje odběratelů a návštěvníků webové stránky prostřednictvím realizace objednávky, registrace k odběru obchodních sdělení, vyřizování reklamací a odstoupení od smlouvy nebo další komunikace mezi ILUMIX a odběratelem.
4.2. ILUMIX shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další údaje odběratelů pro účely:
(a) vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi ILUMIX a odběrateli, kdy shromažďuje osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a poskytnutí údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy,
(b) vyřizování podnětů a dotazů odběratelů, kdy shromažďuje osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení podnětu nebo dotazu,
(c) zřízení a vedení zákaznického účtu odběratelů, kdy shromažďuje osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné jednání směřujících k uzavření a plnění smlouvy a vyřízení objednávek odběratelů,
(d) po udělení předchozího souhlasu odběratelů pro zasílání obchodních sdělení,
(e) po udělení předchozího souhlasu odběratelů pro marketingové účely,
(f) po udělení předchozího souhlasu odběratelů při zjišťování spokojenosti odběratelů s nákupem nebo službami u ILUMIX,
4.3. Zákonným důvodem shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších údajů odběratelů je:
(a) plnění smlouvy mezi ILUMIX a odběrateli,
(b) plnění zákonných povinností ILUMIX (např. dle právních předpisů upravujících vedení účetnictví či archivaci),
(c) oprávněný zájem ILUMIX na zasílání obchodních sdělení a poskytování přímého marketingu odběratelům,
(d) oprávněný zájem ILUMIX na zjišťování spokojenosti odběratelů s nákupem nebo službami poskytovanými ILUMIX,
(e) souhlas odběratelů se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
4.4. Ze strany ILUMIX není prováděno automatické individuální rozhodování.

5. Změny a odstranění osobních údajů a dalších údajů
5.1. Odběratelé mají v souladu s Nařízením právo:
(a) na přístup ke svým osobním údajům,
(b) na opravu svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
(c) na výmaz svých osobních údajů,
(d) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dalších údajů,
(e) na přenositelnost svých osobních údajů,
(f) odvolat souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů,
(g) omezit zpracování svých osobních údajů,
(h) požadovat ukončení zpracování zpracovávat svých osobních údajů,
(i) podat stížnost a/nebo podnět u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
5.2. Práva podle odst. 5.1.. těchto zásad mohou odběratelé realizovat prostřednictvím žádosti zaslané písemné žádosti adresované ILUMIX na e-mailovou adresu info@ilumix.cz .
5.3. Realizace práva odběratelů podle odst. (e) těchto zásad bude uskutečněna tak, že ILUMIX předá odběratelům na základě předchozí žádosti ze strany odběratelů poskytnuté osobní údaje a další údaje v elektronické podobě.
5.4. Odebrání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a zrušení zasílání obchodních sdělení mohou odběratelé provést kliknutím na odkaz „Zrušit odběr newsletteru“ v e-mailové zprávě obsahující obchodní sdělení nebo prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@ilumix.cz .

6. Zabezpeční osobních údajů a dalších údajů
6.1. ILUMIX zajistila potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a dalších údajů odběratelů.
6.2. ILUMIX zajistila potřebná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů a dalších údajů odběratelů uchovávaných v listinné podobě.
6.3. ILUMIX umožňuje přístup k osobním údajům a dalším údajům odběratelů pouze ze strany jím pověřených a k tomu oprávněných osob.
6.4. ILUMIX pravidelně kontroluje zabezpečení osobních údajů a dalších údajů odběratelů.

7. Poskytování osobních údajů a dalších údajů třetím osobám
7.1. ILUMIX neposkytne osobní údaje ani další údaje odběratelů třetím osobám s výjimkou:
(a) prověřených subdodavatelů ILUMIX jakožto zpracovatelům osobních dat, kteří pro ILUMIX zajišťují další služby související s podnikatelskou činností ILUMIX,
(b) osob, vůči nimž má ILUMIX zákonnou povinnost osobní údaje a další údaje odběratelů poskytnout.
7.2. ILUMIX poskytuje osobní údaje a další údaje odběratelů zpracovatelům osobních dat, a to:
(a) Za účelem zajištění dopravy zboží:
(i) [ General Logistics Systems, Top Trans, Zásilkovna ],
(b) Marketingové služby, zasílání obchodních sdělení, ověřování spokojenosti odběratelů:
(i) [ Media Studio s.r.o. ],
(c) Provoz e-shopu a informačních systémů ILUMIX:
(i) [ Media Studio s.r.o. ],
(d) Expedice zboží a skladování:
(i) [ Flowii s.r.o.].
7.3. Pokud ILUMIX předá osobní údaje a další údaje odběratelů jinému subjektu neuvedenému v těchto zásadách, je povinen o tom dotčené odběratele předem informovat včetně poskytnutí informace o tom, komu tyto údaje poskytuje.
7.4. ILUMIX neposkytuje osobní údaje a další údaje odběratelů úplatně třetím osobám, zejména pak za účelem poskytování marketingových služeb a zasílání reklamních materiálů ze strany třetích osob. ILUMIX neposkytuje osobní údaje a další údaje odběratelů do zemí mimo členské státy Evropské unie ani mezinárodní organizaci.

8. Doba uchovávání osobních údajů a dalších údajů
8.1. ILUMIX uchovává osobní údaje a další údaje odběratelů po dobu nezbytnou pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi ILUMIX a odběrateli nebo s touto smlouvou související (např. reklamace, poskytování záruk, vedení účetnictví, zákonná archivace apod.), a to to po dobu 10 let od uzavření smlouvy, resp. vystavení daňového dokladu – faktury.
8.2. Osobní údaje a další údaje odběratelů zpracovávané na základě souhlasu odběratelů pro zasílání obchodních sdělení či marketing do doby odvolání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let.
8.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů a dalších údajů ILUMIX osobní údaje a další údaje odběratelů ze své databáze vymazává.

9. Používání Cookies
9.1. Odběratelé používáním Webové stránky vyslovují souhlas se shromažďováním souborů cookies, které ILUMIX používá za účelem zlepšení fungování Webové stránky, vyhodnocení její návštěvnosti a optimalizace marketingových aktivit.
9.2. Cookies jsou datové soubory, které osobou navštívená webová stránka odešle do používaného prohlížeče, který je uloží v příslušném počítači. Tyto datové soubory slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, kteří ale nejsou na základě těchto informací identifikovatelné. Cookies umožňují po určitou dobu uložení aktivit a preferencí uživatele počítače.
9.3. Cookies zejména slouží k:
(a) zajištění správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží,
(b) zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování odběratelů a k prevenci podvodného využití přihlašovacích údajů,
(c) k ochraně dat odběratele před přístupem ze strany neautorizovaných stran,
(d) ukládání přihlašovacích údajů odběratelů,
(e) ukládání dat o vybraném zboží pro další uzavření smlouvy (tzv. nákupní košík),
(f) analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů webových stránek,
(g) nabízení reklamy na zboží dle zájmu odběratelů a uživatelů.
9.4. ILUMIX užívá na Webové stránce:
relační cookies, které jsou pouze dočasné soubory, zůstávají uloženy v zařízení uživatele do ukončení relace prohlížeče a po zavření prohlížeče dojde k jejich vymazání ze zařízení uživatele,
9.5. Cookies mohou dále shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které přímo podporují reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“) za účelem personalizace zobrazení on-line reklamních prostředků na uživatelem zařízení zobrazovaných webových stránkách, neumožňují však uživatele zařízení identifikovat osobně.
9.6. ILUMIX používá na Webové stránce tyto typy cookies:
(a) provozní technické cookies (nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení Webových stránek) jakožto povinné,
(b) funkční cookies (umožňující zapamatovat si základní uživatelské nastavení a volby)
(c) analytické cookies (pro zlepšení výkonu Webových stránek),
(d) reklamní a marketingové cookies (pro personalizaci Webových stránek a reklamy).
9.7. Souhlas s používáním funkčních, analytických a reklamních a marketingových cookies je dobrovolný. V případě, že uživatel Webové stránky nesouhlasí se shromažďováním některých nebo všech cookies, může jejich shromažďování vyloučit změnou nastavení svého internetového prohlížeče či odvolat udělený souhlas.
9.8. Vyloučení shromažďování některých cookies však může vést k nutnosti nastavovat některé funkce Webové stránky pokaždé, když bude uživatelem Webová stránka navštívena, a některé služby a funkce Webové stránky nemusí fungovat.
9.9. K automatickému mazání cookies ze zařízení uživatele dochází v zákonné lhůtě.
9.10. Cookies může ze zařízení vymazat i uživatel zařízení.
9.11. Preference uživatele týkající se ukládání cookies na Webové stránky může uživatel kdykoli změnit, a to prostřednictvím Webové stránky či nastavením svého webového prohlížeče, aby ukládaní cookies do zařízení zakázal či blokoval.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2023.